Rodzina Pielgrzymkowa

Liczba odwiedzających: 1115

Statut Wspólnoty modlitewno-pielgrzymkowej „Rodzina Pielgrzymkowa” działającej przy parafii św. Jana Kantego w Legionowie.

Adres: Legionowo, ul. ks. Józefa Schabowskiego 2.

Cel wspólnoty i nazwa:

1. Celem wspólnoty jest propagowanie ruchu pielgrzymkowego w różnej formie, inicjowanie dzieł pomocy charytatywnej, takich jak „Paczka na Kresy”, pomoc niepełnosprawnym itp., duchowego wsparcia; zawsze w oparciu o modlitwę wspólnoty.

2. Jako nazwę wspólnoty przyjmuje się logo „rodzina pielgrzymkowa”, stąd członkowie nazywają się nawzajem braćmi i siostrami.

Podstawy, przynależność i życie wspólnoty.

1. Wspólnota została stworzona, istnieje i działa przy parafii św. Jana Kantego w Legionowie, skąd większość członków. „Wspólnota” współpracuje z wiernymi innych legionowskich i dekanalnych parafii; a ze względu na personalny charakter przynależności może ona skupiać członków nawet z całej diecezji.

2. Wspólnotę tworzą ci wszyscy, którzy aktywnie biorą udział w jej życiu , tzn. służą swoimi siłami, możliwie zawsze biorą udział w przedsięwzięciach wspólnoty i wspierają się przez udział w religijnych praktykach i wspólnych modlitwach.

3. Wspólnota podejmuje praktyki chrześcijańskie przyjęte w tradycji katolickiej. Na życie duchowe wspólnoty składają się: pełne uczestnictwo w Eucharystii , okresowo praktykowany sakrament pojednania, modlitwa prywatna, a także comiesięczne (pierwsze poniedziałki miesiąca) spotkania ze wspólną modlitwą, słowem Bożym w czasie Eucharystii, z dzieleniem się aktualnościami Kościoła katolickiego i omawianiem działalności charytatywnej „wspólnoty” tak w kraju jak i za granicą.

4. „Wspólnota” jest uprawniona do posiadania własnego logo i pieczęci.

Opiekun duchowy.

W miarę możliwości personalnych ks. Proboszcz parafii św. Jana Kantego przydziela księdza opiekuna duchowego wspólnoty. Tym razem jest nim ks. dr Jerzy Lech Tyc, senior wspomagający w parafii. Opieka duchowa rozciąga się na czas pielgrzymek i czas działalności wspólnoty w parafii.

Majątek „rodziny pielgrzymkowej”.

1. Zasadniczo „Wspólnota” nie pobiera składek członkowskich, zaleca się jednak dobrowolne datki z okazji różnorakich eventów. Członkowie wspólnoty mogą dobrowolnie przekazywać dobra materialne; „Wspólnota” może pośredniczyć w rozdzielaniu tych dóbr na cele kultu Bożego, na cele misyjne i charytatywne oraz na potrzeby organizacyjne.

2. Za zgodą ks. Proboszcza „Wspólnota” posiada trwały wkład materialny w postaci remontu i wyposażenia sali spotkań w domu parafialnym.

Dyskusja nad zmianami w statucie jest możliwa na spotkaniach „Wspólnoty”.

Więcej informacji i szczegóły można uzyskać u odpowiedzialnej za wspólnotę - p. Elżbiety Kaczyńskiej pod numerem tel. 508 569 961 lub mailowo: miroslawa.rempalska@wp.pl